• ಮೇಯರ‍್ಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಆಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ
    ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ